Циљеви Удружења

 • Унапређење квалитета грађана, а нарочито младих;
 • Промовисање омладинских идеја;
 • Подстицање грађана на активно деловање и учествовање у друштву и самoстално решавање проблема;
 • Развијање културе, спортске и академске свести;
 • Неформално образовање;
 • Подстицај и допринос очувању препознатљивог туристичког идентитета у сврху одрживог развоја;
 • Промовисање туристичких вредности;
 • Унапређивање, заштита и побољшање животне средине;
 • Међународна сарадња и мобилност грађана а нарочито младих;
 • Едукација и стручно усавршавање младих и других стручњака;
 • Јачање капацитета организација које се баве заштитом животне средине;
 • Развој еколошке свести јавности као и јавно залагање за промену навика у погледу коришћења и чувања природних ресурса увођењем концепта одрживог развоја.


Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

 • Реализује активности с циљем мотивисања и анимирања грађана, нарочито младих за спровођење програма из Статутом дефинисаних области;
 • Доприноси повећању укључења јавности у процесе доношења одлука, успостављањем боље сарадње јавности са државним институцијама и анимирањем омладине за активно учешће у изградњи локалне заједнице;
 • Развија културну, спортску и академску свест јавности, путем организовања различитих културно-спортских манифестација;
 • Доприноси имплементацији омладинске политике путем јавног заговарања, стварањем потребног квалитета за успешну интеграцију са системом Европске заједнице, залагањем за брже и доследније прихватање и спровођење савремених принципа демократског развоја друштва;
 • Објављује књиге и друге публикације у складу са законом;
 • Пружа подршку и консултације у области пројектног менаџмента другим организацијама и/или институцијама;
 • Организује едукативна, тематска и некомерцијална путовања у земљи и иностранству у складу са Законом;
 • Организује стручњаке за рад на научним, стручним и истраживачким пројектима из области заштите животне средине;
 • Реализује активности с циљем развоја еколошке свести јавности и организује волонтерске акције за чишћење и заштиту природе, пошумљавање и озелењавање угрожених делова насеља и њихове околине;
 • Подстиче развој и помоћ у промоцији туризма;
 • Укључивање у различите мултинационалне и интеррегионалне туристичке пројекте и пројекте из области заштите животне средине;
 • Промовише значај цивилног сектора за развој локалне заједнице и пружа подршку с циљем подизања капацитета и свести свих актера у заједници;
 • Организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације и стручног усавршавања јавности из Статутом предвиђених области;
 • Сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству из области заштите животне средине и туризма;
 • Амфирмисање и промовисања културно, историјског наслеђа и природних вредности у складу са одрживим развојем;
 • Обавља друге делатности из Статутом предвиђених области, кроз реализовање пројеката и акција у циљу побољшања квалитета живота грађана, нарочито младих.